NÁHRADNÉ PLNENIE

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov má podľa Zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Ak tak neurobí, musí odviesť za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je náhradné plnenie – zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci sú občanmi so ZŤP.

Novelou zákona o službách zamestnanosti (zákon č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti) došlo k legislatívnej úprave ustanovenia § 64 zákona o službách zamestnanosti nasledovne:

§ 64 ods. 2 až ods. 8 presne vymedzuje subjekty, ktorým môžu zamestnávatelia zadávať zákazky. Ide výlučne o chránenú dielňu, alebo chránené pracovisko, ktorého zriaďovateľom je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Prechodné ustanovenie § 72 t ods. 11 zákona č. 96/2013 Z. z. s účinnosťou od 01.05.2013 stanovuje, že pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 65 a § 65a za celý rok 2013 sa postupuje podľa tohto zákona ( zákon č. 96/2013 Z. z.). 

 

V praxi to znamená, že uvedenou legislatívnou úpravou sa z okruhu subjektov, ktoré mohli realizovať náhradné plnenie v roku 2013 vylúčilo chránené pracovisko, ktoré zriadila právnická osoba a chránené pracovisko, ktoré zriadila fyzická osoba. Akceptovať bude možné výlučne náhradné plnenie realizované chránenou dielňou a chráneným pracoviskom, ktoré bolo zriadené samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá má status občana so zdravotným postihnutím podľa ust. § 9 zákona o službách zamestnanosti a to za celý rok 2013.